คู่มือการประกันคุณภาพ ปี พ.ศ.2556Year Plan

คณะกรรมการจัดทำรายงานฯ
คำนำ
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ สกอ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก
สารบัญ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปกเล่ม
ส่วนที่ 1
แบบรายงานผลการประเมินผล

ส่วนที่ 2 สกอ สมศ
ส่วนที่ 3 สรุปคะแนนการติดตามประเมินผล

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556

คำนำ
สารบัญ
Sar-2556