University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

SDU nky Channel

 
 

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

 
 • อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส นำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส นำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  [Show slideshow]    

   
 •  
 • ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ”

  ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ”

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย คือ อาจารย์พิชญา เตชะวงศ์ฉิมพลี และอาจารย์มุทิตา […]

   
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยมี ดร.เรือนขวัญ อยู่สบาย เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย [Show slideshow]

   
 •  
 • โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และรายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย  โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก [Show slideshow]

   
 •  
 
 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×