มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

พัฒนาศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อม“ด้านการบริหารจัดการในส่วนงาน ด้านการรับสมัครนักศึกษา งานด้านวิชาการ – บริการวิชาการ ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง รวมถึงบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการในส่วนงาน ด้านการรับสมัครนักศึกษา งานด้านวิชาการ – บริการวิชาการ เพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และ ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมติดตาม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำเดือนพฤษภาคม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ ดร.กรชกร ชำนาญกิตติชัยและคณะ ร่วมติดตาม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำเดือนพฤษภาคม” เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์”

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัยและคณะ จัดประชุม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์”  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายกและประธานหลักสูตร จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย จัดประชุม “การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย นครนายก ประจำปี 2563”  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

การประชุมคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดประชุมคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อส่งมอบนโยบายการบริหารสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 13.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประชุมผ่านออนไลน์โปรแกรม Skype for Business ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมขจร  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×