มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

พัฒนาศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นำโดยนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ microsoft team ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา รวมถึงลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของหอพักนักศึกษา ในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะและความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีการบรรยายแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: การจัดการขยะ และความปลอดภัย: ระบบประกอบอาคาร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาววนิดา คงคาโชติ หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ นายสุภัส มังสาทอง วิศวกรกองอาคารและสถานที่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อการอบรมภาคปฏิบัติ : ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้แก่ ฝึกการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บขยะตามหลักงานอนามัยและสุขาภิบาล และการฝึกปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก              

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 1(4) 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 1(4) 2567 ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารคณะ หลักสูตร ค.บ. และทรัพยากรสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ หลักสูตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมพาชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 การจัดการวิจัยเชิงพื้นที่บนฐานเครือข่ายความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 การจัดการวิจัยเชิงพื้นที่บนฐานเครือข่ายความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading