มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: September 2015

นักศึกษา มสด ร่วมงานเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 6 ณ อุทยานพระพิฆเณศ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 อุทยานพระพิฆเณศ นครนายก ร่วมกับ สมาคม วิศวะ ฮินดู และปาริชาต จัดพิธีเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2558 ณ อุทยานพระพิฆเณศ จังหวัดนครนายก ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากหน่วยงานดังกล่าว ให้นักศึกษาร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเณศจำลอง ขบวนแห่ไปยังท่าน้ำวัดเขานางบวช จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก  

ชมรม SDU Linguists Club ขอเชิญร่วมโครงการ The Embassy Speakers Program

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับโครงการ The Embassy Speakers Program ของสถานฑูตอเมริกา และชมรม SDU Linguists Club เรียนเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเรื่องการศึกษา โดยวิทยากรชาวอเมริกัน จากโครงการ The Embassy Speakers Program ของสถานฑูตอเมริกา Mr. James Nussbaumer มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน …

ชมรม SDU Linguists Club ขอเชิญร่วมโครงการ The Embassy Speakers Program Read More »

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งศูนย์ได้ให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาได้ด้านการปรับตัว การเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของศูนย์และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านภาวะผู้นำของนักศึกษารวมทั้งการเทิดทูลสถาบันกษัตริย์โดยผ่านกิจกรรมที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นและมีการปรับปรุงในแต่ละปีให้แสดงความแตกต่างอันจะก่อประโยชน์ในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการปรับตัว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและแนวทางการเรียนการสอน ๒. เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ระหว่างนักศึกษาร่วมชั้นเรียน นักศึกษาในสถาบัน ๔. เพื่อสืบสานประเพณีวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ง 5 ท่าน กิจกรรมดำเนินการ ได้แก่ ๑. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ๒. กิจกรรมลอยเทียนในเวลากลางคืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ๓. …

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ๒๕๕๘ Read More »

มสด นครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารเรียน 1 ห้อง 112 โดยมีศูนย์ให้บริการรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการกุศล ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการเป็นผู้ให้ แบ่งปันน้ำใจ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษารวมถึงคณาจารย์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย อ.มุทิตา ทาคำแสน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิค โดยมีวิทยากร คือ อ.ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บสะสมงานตลอดระยะเวลาการฝึกสอนเพื่อประโยชน์ในการประเมินและเป็นผลงานในการสมัครงานต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 2 …

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3 Read More »

การประชุมบุคลากร มสด “จากราชภัฏสวนดุสิต สู่มิติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานที่ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ” จากราชภัฏสวนดุสิต สู่มิติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร อาคาร 3 ชั้น 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ …

การประชุมบุคลากร มสด “จากราชภัฏสวนดุสิต สู่มิติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” Read More »

การประชุมบุคลากรศูนย์นครนายก

Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type you selected has not provided a template …

การประชุมบุคลากรศูนย์นครนายก Read More »

กิจกรรมตรวจบุคลิกภาพ

  Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type you selected has not provided a …

กิจกรรมตรวจบุคลิกภาพ Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×