มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: July 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น ณ เวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง เป็นประธานการประชุม และคณะ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Field trip

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม Field trip ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้คำศัพท์ ถาม-ตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และนำเสนอ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เขาหล่นผจญภัย และน้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก         …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Field trip Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(เพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจ การทำความเข้าใจเรื่องใช้งาน Application การส่งต่อข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

“สวนดุสิต” ลึกซึ้ง “รับน้องด้วยธรรม” ปั้นครูปฐมวัยมืออาชีพ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) จัดโครงการ “ ก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครู” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   โครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักของธรรมะเข้ามาสอดแทรกในทุกกิจกรรม อาทิ การรับฟังบรรยายหัวข้อ แนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหม่ และการจัดระบบการศึกษา การเรียนการสอน, คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต, แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า จากทีมวิทยากร พระอิทธิกร ฐิตวณโณ …

“สวนดุสิต” ลึกซึ้ง “รับน้องด้วยธรรม” ปั้นครูปฐมวัยมืออาชีพ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์และโรงเรียนในเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยแจ้งวิธีการเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ Toeic ชี้แจงการฝึกปฏิบัติการทดลองสอน ตลอดจนการวางตัวขณะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

โครงการก้าาวแรกสู่ มสด. ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู(วันที่ 3)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3) ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจากพระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ บรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่มในเรื่อง “สะท้อนคิดชีวิตสามวัน” ในช่วงบ่ายนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครนายกเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30-15.00 น. ณ วัดสุตธรรมาราม,พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย จปร. …

โครงการก้าาวแรกสู่ มสด. ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู(วันที่ 3) Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×