มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา คณะกรรมการบริหารและดำเนินการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ ฯ นครนายก เป็นเลขานุการในการตรวจประเมินในครั้งนี้  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการ และอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ ฯ นครนายก เป็นเลขานุการในการตรวจประเมินในครั้งนี้  ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

Loading

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนัส สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง หัวหิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการ และอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ ฯ นครนายก เป็นเลขานุการในการตรวจประเมินในครั้งนี้  โดยศูนย์ ฯ นครนายกได้รับคะแนนจากการตรวจประเมินอยู่ที่ 4.75 อยู่ในระดับดีมาก ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 11 …

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

Loading

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ ฯ นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประเมิน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์ ฯ ได้รับผลคะแนน 3.17 อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก รับการตรวจติดตามเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น ตรวจประเมินทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม เป็นประธานกรรมการ และคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 13.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง เป็นประธานการประชุม และคณะ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รับการตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานกรรมการ และคณะ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading