มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: May 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ สรุปมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (38)/2562 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (38)/2562 ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย งานบริการวิชาการและการฝึกอบรม เป็นต้น ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการฯต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญไทย เจริญผล ประธานกรรมการ พร้อมทีมงาน ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนายจักรพันธ์ อบอวล ร่วมประชุม “เวทีพัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก” จากกลุ่มปั้นดิน เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างหน่วยจัดการกับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในภาคส่วนต่างๆ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก  

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ มีเรียนในรายวิชา 2 ระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาครูไทยในดวงใจ สอนโดยอาจารย์พันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาครูดีมีคุณธรรม สอนโดยอาจารย์เอมิกา รัตนมาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนประสบการณ์เสริมโยคะ เพื่อส่งเสริมการมีสติ เน้นการมีสติต่อการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้สอดคล้องกับการหายใจเข้าออก เกิดความสมดุลของร่างกายเพื่อให้เกิดสมาธิ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 …

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 – 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 – 2567 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซสส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับจังหวัด ครั้งที่ 2

จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินมาตรการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กฎระเบียบในการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกประสบการณ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง และให้นักศึกษารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติการสอนฯ ในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×