University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

บริการวิชาการ

 
 • บรรยายพิเศษ

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิด ปรัชญาใหม่ ทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 57 ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

  อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่ 1 “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท้องถิ่นชุมชนยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรหลัก โดยมีประเด็นวิจัยใน 3 ประเด็น คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การแก้ปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในชุมชน และการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่บ้าน และขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม อบรมหลักสูตรที่ 2 “สถิติวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม LISREL ในวันที่ […]

   
 •  
 • นักศึกษาร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

  นักศึกษาร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดขึ้น โดยมีอาจารย์มุทิตา ทาคำแสน ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 17 คน ร่วมแสดงผลงาน สื่อการสอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นครูมืออาชีพต่อไป ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 4 ตุลาคม 2556

   
 •  
 • นักศึกษาจัดทำสื่อ

  นักศึกษาจัดทำสื่อ

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “การจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบ Pop Up ” โดยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 โดยมี น.ส. สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล อาจารย์จากโรงเรียนวัดกุฎิเตี้ย มาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

   
 •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×