แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

บริการวิชาการ

 
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (PRACTICUM 2) ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการฝึกสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้แก่รุ่นน้องชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการจัดประสบณ์การเรียนรู้ ในความดูแลของ อ.มุทิตา ทาคำแสน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมรับฟังและมีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยสาระความรู้และความประทับใจในความสามารถของฝึกสอนฯ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อตัวนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีให้สามารถไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพข่าว วันที่ 10 กันยายน […]

   
 •  
 • คุมสอบ ม.รามบางนา

  คุมสอบ ม.รามบางนา

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ไปปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการ ประจำสนามสอบคัดเลือก การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา

   
 •  
 • สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย

  สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย

  เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 และ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายกได้จัด โครงการ : สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครนายกแบบ มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรับขนมไทยและขนมท้องถิ่นโดยให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยขนมท้องถิ่น การฝึกทำขนมท้องถิ่น […]

   
 •  
 • โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

  โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้าน

  เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2557ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ:นวัตกรรมเสริมสร้างของเล่นพื้นบ้านและของเล่นไทยโบราณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีความพอเพียง การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์นครนายก ซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดเสวนาเรียนรู้พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ หลักการ ทรงงาน ตลอดจนความรู้ เนื้อหา และทักษะ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสามารถนําไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป […]

   
 •  
 • คลินิกวิจัย

   
 • จัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท

   
 • บรรยายพิเศษ

   
 • อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

   
 • นักศึกษาร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

   
 • นักศึกษาจัดทำสื่อ

   
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×