มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: February 2017

มสด.นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

มสด.นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

มสด.นครนายก รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่่ 1  จากครุสภา นำโดย  รศ.ดร.สรรค์  วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ , ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อนุกรรมการ , รศ.ดร.สนานจิตร …

มสด.นครนายก รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต Read More »

มสด.ออกแนะแนวหลักสูตร Pre-Teacher Program โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคุณพันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน เลขานุการหลักสูตรปฐมวัย เข้าแนะแนวการศึกษาหลักสูตร Pre-Teacher Program ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 – 11.30 น.

มสด.ออกแนะแนวหลักสูตร Pre-Teacher Program โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคุณพันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน เลขานุการหลักสูตรปฐมวัย เข้าแนะแนวการศึกษาหลักสูตร Pre-Teacher Program ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น.

มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CMS. กับ มศว.องครักษ์

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน (MOU.) ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ) โดยโครงการในครั้งนี้จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเรียนรวม) โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยภายหลังพิธีเปิดงานได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการต้อนรับพี่ปี 5 กลับบ้านจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ประชุมศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมบุคลากรมอบนโยบายและแนวทางในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 4 (อาคารสำนักงาน)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจประเมินจากครุสภา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากครุสภา นำโดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.เบญวรรณ กี่สุขพันธ์ คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ให้เกียรติมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการรับการตรวจประเมิน โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง พร้อมบุคลากร ณ ห้องเฟื้องฟ้าขจร …

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจประเมินจากครุสภา Read More »

สำนักวิทยบริการจัดอบรมการใช้ WBSC. ให้นักศึกษาศูนย์นครนายก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทีมคณะวิทยากรจากสำนักวิทยบริการ  จัดอบรมการใช้ WBSC. ให้นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  โดยได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์ประจำศูนย์ ฯ

มสด.นครนายก เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดอาคารสำนักงาน (สำนักงานใหม่) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้นิมนต์พระครูธรรมสุตากรณ์ (หลวงปู่บุญมี) เจ้าอาวาสวัดสุตธรรมราราม เป็นองค์ประธานในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีเจิมตึกอาคารสำนักงาน เมื่อวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×